Opłaty

OPŁATA PROMOCYJNA do 30 marca 2022 roku — 250 zł
OPŁATA PODSTAWOWA po 30 marca 2022 roku — 330 zł
Udział w kolacji 22 kwietnia 2022 roku — 250 zł*

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych i edukacyjnych,
  • materiały konferencyjne,
  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
  • poczęstunek podczas przerw,
  • lunch.

*Udział w kolacji nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest częścią programu naukowego.

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Udział w konferencji mogą brać osoby tylko w pełni zaszczepione. Uczestnicy zobligowani są do przedstawienia certyfikatu COVID.

Organizator dopuszcza możliwość udziału w konferencji osób niezaszczepionych, jednak limit osób musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi rządowymi.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu osób niezaszczepionych, kolejne osoby niezaszczepione nie zostaną wpuszczone na teren konferencji.


Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: diagnostyka@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 
**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Copyrights © 2022 Via Medica